Ai Đang Hạnh Phúc Vậy – Vu Đông Nhiên

00:00

Lyrics

dúzì miàn duì dàyǔ qīngpén
bùshì nǐ de huǎngyán bīzhēn
shì wǒ ài de tài shēn
bù yuàn zài qù wèn
céng wèi le wǒ fènbùgùshēn
rújīn què yǒngbào xīn de rén
wǒ cā qù le lèihén
jiù huítóu zhuàn shēn
shéi zhīdào de wǒ shēnyè tōutōu nánguò shěbudé
jiù hái shèng nǐ shuō de chéngnuò
shì bù shì dōu wàng le

wǒmen dōu zài nánguò dàodǐ shéi xìngfú ne
yuánlái zhàopiàn zhēn de huì màn man tuì sè
bō bùtōng de diànhuà gàosù wǒ shīqù liánluò
hènbudé hǎixiào bǎ wǒ yānmò
wǒmen dōu zài nánguò dàodǐ shéi xìngfú ne
yuánlái zǒu bù chūlái de rén huì shì wǒ
diū le wǒ nǐ sìhū gèng kuàilè
kěxí méiyǒu jiéguǒ
wǒ bù zhēng le

céng wèi le wǒ fènbùgùshēn
rújīn què yǒngbào xīn de rén
wǒ cā qù le lèihén
jiù huítóu zhuàn shēn
shéi zhīdào de wǒ shēnyè tōutōu nánguò shěbudé
jiù hái shèng nǐ shuō de chéngnuò
shì bù shì dōu wàng le

wǒmen dōu zài nánguò dàodǐ shéi xìngfú ne
yuánlái zhàopiàn zhēn de huì màn man tuì sè
bō bùtōng de diànhuà gàosù wǒ shīqù liánluò
hènbudé hǎixiào bǎ wǒ yānmò
wǒmen dōu zài nánguò dàodǐ shéi xìngfú ne
yuánlái zǒu bù chūlái de rén huì shì wǒ
diū le wǒ nǐ sìhū gèng kuàilè
kěxí méiyǒu jiéguǒ
wǒ bù zhēng le

wǒmen dōu zài nánguò dàodǐ shéi xìngfú ne
yuánlái zhàopiàn zhēn de huì màn man tuì sè
bō bùtōng de diànhuà gàosù wǒ shīqù liánluò
hènbudé hǎixiào bǎ wǒ yānmò
wǒmen dōu zài nánguò dàodǐ shéi xìngfú ne
yuánlái zǒu bù chūlái de rén huì shì wǒ
diū le wǒ nǐ sìhū gèng kuàilè
kěxí méiyǒu jiéguǒ
wǒ bù zhēng le

Từ khóa: , , , , , , , , , ,

Note: Nếu bài hát bạn đang tìm kiếm không thấy trên hệ thống của website thì vui lòng gửi tin nhắn về Fanpage Nhạc Tiktok Hay Full Mp3 (https://www.facebook.com/nhactiktokhaynhat). Quản trị viên sẽ xử lý yêu cầu của bạn ngay khi nhận được thông tin.

NhacTiktokHay.Com: Cập nhật nhanh nhất tất cả các bài nhạc tik tok xu hướng đang hay trong và ngoài nước.

• Chính sách bảo mật