Có Lẽ – Trình Hưởng

00:00

Lyrics

kěnéng nánfāng de yángguāng zhào zhe běifāng de fēng
kěnéng shíguāng bèi chuī zǒu cóngcǐ wú yǐng wú zōng
kěnéng gùshì zhǐ shèng xià yīgè nánwàng de rén
kěnéng zài zuóyè mèng lǐ yīrán xiào dé chúnzhēn

kěnéng běijīng de hòuhǎi xǔduō piāobó de hún
kěnéng chéngdū xiǎo jiǔguǎn yǒu qún gūdú de rén
kěnéng zhěn biān yǒu wéixiào cáinéng nuǎn nǐ qīngchén
kěnéng yèkōng yǒu liúxīng cáinéng zhào nǐ qián xíng

kěnéng xī’ān chéngqiáng shàng yǒurén shìyán bù fēn
kěnéng yào qù dào dàlǐ cái suàn ài dé rènzhēn
kěnéng shéi shuō yào péi nǐ qiānshǒu zǒu wán yīshēng
kěnéng xiào zhe liúchū lèi mǒu tiān zài mǒu shíchén

kěnéng guìlín yǒu yúchuán wèi nǐ mímáng diǎndēng
kěnéng zài hū lún cǎoyuán niú yáng liú chéng fēngjǐng
kěnéng zài yě zhǎo bù dào yuànyì xiāngxìn de rén
kěnéng chuānyuè le fǎnghuáng jiǎobù cáinéng jiāndìng

kěnéng wǔdāng shāndào shàng yǒurén qiánchéng pāndēng
kěnéng zhōuzhuāng xiǎo xiàng lǐ hūrán wàngdiào nián lún
kěnéng yào duōnián yǐhòu cáinéng kàn qīng céngjīng
kěnéng zài dāngshí shēnbiān yǒu shuāng wēnróu yǎn qíng

kěnéng xī’ān chéngqiáng shàng yǒurén shìyán bù fēn
kěnéng yào qù dào dàlǐ cái suàn ài dé rènzhēn
kěnéng shéi shuō yào péi nǐ qiānshǒu zǒu wán yīshēng
kěnéng xiào zhe liúchū lèi

kěnéng zhōngyú yǒu yītiān gānghǎo yùjiàn àiqíng
kěnéng yǒngyuǎn zài lùshàng yǒurén fèndòu qián xíng
kěnéng yīqiè de kěnéng xiāngxìn cái yǒu kěnéng
kěnéng yǒngyǒu guò mèngxiǎng cáinéng jiàozuò qīngchūn

Từ khóa: , , , , , , , , , ,

Note: Nếu bài hát bạn đang tìm kiếm không thấy trên hệ thống của website thì vui lòng gửi tin nhắn về Fanpage Nhạc Tiktok Hay Full Mp3 (https://www.facebook.com/nhactiktokhaynhat). Quản trị viên sẽ xử lý yêu cầu của bạn ngay khi nhận được thông tin.

NhacTiktokHay.Com: Cập nhật nhanh nhất tất cả các bài nhạc tik tok xu hướng đang hay trong và ngoài nước.

• Chính sách bảo mật