Nơi Đâu Cũng Thấy Em – Đội Trưởng

00:00

Lyrics

Cóng bù zàiyì biérén kǒuzhōng de zìjǐ,
tā shuōguòle yīgè xiǎng tīng huāyánqiǎoyǔ de niánjì,
nǐ xuǎnzéle tāmen kǒuzhōng suǒwèi dì fàngqì,
què cái fāxiàn zǎo jiù diūdiàole zìjǐ,
tèbié shì yīgèrén de yèlǐ,
méi rén nénggòu kòngzhì zhù zìjǐ,
ràng quánbù huíyì cáng zài xīndǐ fàn qǐ liányī,
nǐ xiǎng yào de shì xiànzài,
ér bùshì nà yáoyuǎn de wèilái,
xuǎnzé de kùnhuò,
zài méi rén néng dǒng nǐ,
shēngqì de yuányīn hé kūqì de wúlì,
zuì yáoyuǎn de jùlí,
wàngle ba wàngle ba wàngle ba wàngle nǐ de suǒyǒu,
bùguò zhǐshì zhǎole yī duī měilì de lǐyóu,
bǎ nǐ de hénjī dū tǒngtǒng yǎnmái,
nǐ zǒuguò dì dìfāng zhǐ shèng xià sīniàn nán āi,
bǎ nǐ cáng zài xīntóu,
měitiān měi yè xiǎng nǐ,
hàipà nǐ de yǎnlèi,
méi rénwéi nǐ mǒ qù,
bùnéng xiǎngxiàng méiyǒule nǐ de wèilái,
nǐ shēnbiān nà wèi néng ràng nǐguò dé bǐ wǒ gèng jīngcǎi I want you back,
wǒ wàngdiào nǐ de suǒyǒu fēng lǐ yǔ lǐ yīzhí dà bù wǎng qián zǒu,
wǒ yòu zěnme nénggòu wàngdiào nǐ de wēnróu,
huàn bùtóng de chǎngjǐng,
dàn nǎlǐ dōu shì nǐ,
yào zěnme néng wàngjì wàngjì nǐ,
suǒyǒu rén dōu zhīdào I can’t let you go,
měi gè rén dōu zhīdào I can’t let you go,
nǐ wèishéme hái bù zhīdào I can’t let you go,
Baby baby I can’t let you go,
zài nǐ de xīnlǐ wǒ shì zěnyàng yīgè rén,
bǎ huà dōu tǎnlù ràng nǐ zhīdào wǒ xīnshēng,
You know you know,
gǎnxiè nǐ péi wǒ zǒuguò zhè yī chéng,
You know you know,
gǎnxiè nǐ péi wǒ zǒuguò zhè yī chéng,
You know you know,
měitiān duō ài zìjǐ yīdiǎn bǎ hèn wǒ dàngchéng dònglì,
bié nàme wǎn shuì,
wǒ xiǎng nǐguò de hǎo shì wéiyī duì nǐ fàng bùxià de,
xíguàn ba.

Từ khóa: , , , , , , , , , ,

Note: Nếu bài hát bạn đang tìm kiếm không thấy trên hệ thống của website thì vui lòng gửi tin nhắn về Fanpage Nhạc Tiktok Hay Full Mp3 (https://www.facebook.com/nhactiktokhaynhat). Quản trị viên sẽ xử lý yêu cầu của bạn ngay khi nhận được thông tin.

NhacTiktokHay.Com: Cập nhật nhanh nhất tất cả các bài nhạc tik tok xu hướng đang hay trong và ngoài nước.

• Chính sách bảo mật